Arenga i statut

Arenga Wielkiej Konfraterni

Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła

 

Polacy mogą zaistnieć w Europie i świecie wnosząc wiano swej historii i swe wyjątkowe umiejętności, bez nich w Europie zginą. Naród bez historii i kultury narodowej nie istnieje.

Konfraternia jest duchem tradycji, ożywiającym dorobek, tożsamość i dziedzictwo potomków Piasta – poprzez zachowanie naszej historii i obyczaju, oraz wspieranie działań prowadzących ku zdrowej i dostatniej przyszłości.

Konfraternia skupia ludzi wyjątkowych w swym zamiłowaniu do tego, co najlepsze z dorobku naszych przodków i usiłowaniu zrównania się z Ich kunsztem, w nadziei na Ich prześcignięcie.

Bronimy reliktów rzemieślniczej solidności przed zalewem tandety. Deklarujemy współpracę z każdym, dla kogo od „więcej i taniej” ważniejsze jest „dobrze i zdrowo”. Naszym sojusznikiem jest każdy, dla którego zdrowa przyszłość jest ważniejsza od doraźnego zysku.

Wspieramy ekologię, zdrową żywność i zdrowy styl życia, produkty regionalne i tradycyjne, lokalne tradycje kulinarne, szacunek dla praw Natury, ziołolecznictwo, agroturystykę i propagowanie świadomości historii naszego narodu, różnorodność kulturową naszego kraju.

Promujemy zdrowe trunki i smaczne jadło, ogrodnictwo i zielarstwo, uprawę biodynamiczną i winogrodnictwo.

Podejmiemy działania prawne mające na celu ułatwienie działania wszelkim rękodzielnikom dziedzin wyżej wymienionych.

Jako część dziedzictwa nam powierzoną – chronimy środowisko naturalne i wspieramy działania popularyzujące szacunek dla Przyrody ojczystej.

Wyrazem naszego uznania dla poczynań mieszczących się w sferze działań Konfraterni będzie przyznany CERTYFIKAT ZACNOŚCI.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

 

 

WIELKA KONFRATERNIA
ZACNEGO JADŁA, NAPITKU i RĘKODZIEŁA

 

S   T   A   T   U   T

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: WIELKA KONFRATERNIA ZACNEGO JADŁA, NAPITKU i RĘKODZIEŁA – zwane dalej Konfraternią.
 2. Siedziba Konfraterni i jego organów znajduje się w miejscowości Parpary, gmina Sztum.

 

§ 2

 

Konfraternia posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

 

§ 3

 

 1. Terenem działania Konfraterni jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konfraternia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Konfraternia może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Konfraternia może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Konfraterni służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
 5. Działalność Konfraterni opiera się na społecznej pracy jej członków. Konfraternia może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

§ 4

 

Konfraternia może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

 

Rozdział II
CELE i SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 5

 

Celem Konfraterni jest:

 1. ochrona dziedzictwa kulturowego i popularyzowanie wiedzy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza,
 2. wspieranie promocji lokalnych zasobów i przedsięwzięć turystycznych, zwłaszcza związanych z turystyką wiejską,
 3. pielęgnowanie i upowszechnianie regionalnych tradycji kulinarnych,
 4. wspieranie rolnictwa ekologicznego i biodynamicznej uprawy roślin zachowujących bogactwo genetyczne upraw i hodowli, zapewniających czystość hormonalną i genetyczną produktu oraz dobrostan zwierząt,
 5. propagowanie biodynamicznej uprawy roślin i produkcji żywności ekologicznej,
 6. propagowanie wiedzy na temat pszczelarstwa,
 7. propagowanie wiedzy na temat ziołolecznictwa,
 8. wspieranie rozwoju uprawy winorośli na terenie Polski i krzewienie kultury wina,
 9. upowszechnianie wiedzy o metodach wytwarzania nalewek, miodów pitnych, win gronowych, owocowych i piwa,
 10. działanie na rzecz liberalizacji przepisów prawnych, dotyczących produkcji i obrotu wyrobami alkoholowymi, ze szczególnym uwzględnieniem interesu małych wytwórców, kultywujących regionalne tradycje i starodawne umiejętności w swej działalności na rzecz lokalnych społeczności i ku ich pożytkowi, na wzór rozwiązań Unii Europejskiej,
 11. wspieranie tradycyjnego rękodzieła, także w drodze stwarzania warunków dla odtwarzania starych zawodów,
 12. popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia,
 13. upowszechnianie wiedzy o jakości i wartości produktów spożywczych oraz informacji o alternatywnych dietach i filozofiach odżywiania,
 14. działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 15. działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji,
 16. upowszechnianie wiedzy na temat ochrony praw konsumentów,
 17. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 18. promowanie i organizacja wolontariatu,
 19. promowanie idei zrównoważonego rozwoju.

 

§ 6

 

W celu realizacji swoich celów Konfraternia:

 

 1. organizuje konferencje, szkolenia, seminaria i warsztaty dla członków i innych osób, służące poszerzaniu wiedzy w dziedzinach określonych w § 5,
 2. organizuje i patronuje konkursom produktów rolnych i spożywczych oraz napojów alkoholowych, stymulując w ten sposób wzrost ich jakości,
 3. przyznaje „Certyfikat Zacności” dla przedsiębiorstw turystycznych i gastronomicznych, a także producentów artykułów spożywczych, napojów alkoholowych, tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych, rolnictwa ekologicznego oraz innych przedsięwzięć gospodarczych,
 4. prowadzi prace mające na celu gromadzenie i popularyzację wiedzy w dziedzinach określonych w § 5 i wspomaga członków Konfraterni w tej działalności,
 5. współpracuje z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą oraz organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, które mogą dopomóc w realizacji celów Konfraterni,
 6. współdziała z innymi organizacjami społecznymi o zbliżonych celach,
 7. opiniuje, w ramach posiadanych uprawnień, istniejące i powstające przepisy prawne oraz inspiruje i wspiera inicjatywy administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych, które dotyczą obszarów działania Konfraterni,
 8. współorganizuje i uczestniczy w imprezach historycznych i folklorystycznych wspomagających rozwój społeczności lokalnych,
 9. prowadzi działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych,
 10. prowadzi działalność popularyzatorską i informacyjną oraz wyraża swoje stanowisko na forum publicznym,
 11. prowadzi działalność doradczej na rzecz społeczeństwa,
 12. organizuje świadczenia na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,
 13. organizuje i uczestniczy w imprezach integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
 14. prowadzi i wspomaga działalność badawczą i naukową,
 15. promuje w sposób szczególny kulturotwórczy wkład małych miast i wsi w kontekście historii i czasów współczesnych,
 16. prowadzi inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Konfraterni.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE KONFRATERNI
§ 7

 

Członkowie Konfraterni dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków zwyczajnych piastujących godność Senatora, zwanych dalej Senatorami,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

 

§ 8

 

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Konfraterni, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Godność Senatora piastowana jest dożywotnio:

a) nabywają ją automatycznie ci spośród członków zwyczajnych, którzy uczestniczyli w powoływaniu Konfraterni,
b) mogą ją uzyskać również inni członkowie zwyczajni uchwałą Walnego Zebrania Członków w trybie określonym przez § 20 ust. 1 pkt i.

 

§ 9

 

 1. Kandydat do Konfraterni składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto: a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres oraz adres do korespondencji, b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
 2. O przyjęciu w poczet członków Konfraterni decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

 

§ 10

 

1. Członek zwyczajny Konfraterni ma w szczególności prawo do:
a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Konfraterni i brania udziału w głosowaniach,
b) wybierania i bycia wybranym do organów Konfraterni,
c) zgłaszania do organów Konfraterni wniosków w sprawach związanych z jej działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w przedsięwzięciach i spotkaniach organizowanych przez Konfraternię.
2. Członek zwyczajny Konfraterni jest zobowiązany do:
a) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Konfraternię,
b) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Konfraterni,
c) nie naruszania solidarności organizacyjnej Konfraterni,
d) regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 11

 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Konfraterni lub godzi w jej dobre imię,
d) działania na szkodę Konfraterni.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały członek ma możliwość złożenia wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały.
5. Od uchwały Zarządu, o których mowa w ustępie 3 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

6. Senatora nie można wykluczyć z Konfraterni. Można go tylko zawiesić w prawach członka Konfraterni zgodnie z odpowiednimi przepisami § 12.

 

§ 12

 

1. Z godności Senatora można zrezygnować jedynie osobiście w drodze pisemnej.
2. Zawieszenie Senatora w prawach członka Konfraterni następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Konfraterni lub godzi w jego dobre imię,
d) działania na szkodę Konfraterni.

3. O zawieszeniu Senatora w prawach członka Konfraterni decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Senator może złożyć wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępach 2 i 3 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków zawieszająca Senatora w prawach członka obowiązuje do kolejnego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 13

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, która w sposób szczególny wspiera Konfraternię w realizacji jej celów statutowych.
 2. Wpisanie na listę członków wspierających następuje po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz po oświadczeniu pisemnym o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Konfraterni.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

 

§ 14

 

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nadaje Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Konfraterni.
 2. Członkowie honorowi nie wnoszą składek członkowskich.
 3. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – d.

 

§ 15

 

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w życiu Konfraterni. Nie posiadają jednak czynnego ani biernego prawa wyborczego.

 

Rozdział IV
ORGANY KONFRATERNI

§ 16

 

Organami Konfraterni są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Konfraterni,
 3. Senat Konfraterni,
 4. Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

 

1. Wyboru Prezesa Zarządu, zwanego Kanclerzem, i 2 członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Konfraterni w głosowaniu tajnym.
2. Kanclerz i członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4 – letnią kadencję. Mandat Kanclerza i członków Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat Kanclerza lub członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu Kanclerza lub członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Kanclerza lub uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej na okres do upływu kadencji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Kanclerza lub członka Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

 

§ 18

 

Uchwały wszystkich organów Konfraterni zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

§ 19

 

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej, Senatu lub 1/3 członków Konfraterni. W takim trybie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Tak zwoływane Walne Zebranie Członków musi się odbyć w ciągu 1 miesiąca od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 5. Podczas Walnego Zebrania Członków członkowie mogą dysponować pełnomocnictwami od innych członków w liczbie nie przekraczającej 2 pełnomocnictw.
 6. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy co najmniej połowa członków Konfraterni, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez uczestników WZC.
 7. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
§ 20

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Konfraterni,
b) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Konfraterni i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Konfraterni,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Konfraterni,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybieranie Kanclerza,
g) wybieranie 2 członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu Konfraterni lub jego zmiany,
i) nadawanie godności senatora oraz członka honorowego Konfraterni,
j) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
k) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Konfraterni i przeznaczenia jej majątku,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m) rozpatrywanie wniosków i projektów uchwał Walnego Zebrania Członków proponowanych przez Zarząd ,
n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Konfraterni.

3. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Kanclerza wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

 

 1. Zarząd składa się z Prezesa, zwanego Kanclerzem, oraz od 2 do 4 członków zarządu, w tym Skarbnika, będących członkami Konfraterni.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Kanclerza.
 3. Kanclerz kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.
 4. Zarząd kieruje działalnością Konfraterni i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Kanclerz, który kończy pracę na tej funkcji staje się Kanclerzem Seniorem, który może uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem doradczym na zaproszenie Kanclerza.
 6. Kanclerz-Senior, z chwilą wyboru nowego Kanclerza, uzyskuje godność Senatora, o ile jej nie posiadał.
§ 22

 

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) kierowanie bieżącą pracą Konfraterni i zarządzanie jej majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności senatora członkom zwyczajnym.
e) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
f) składanie sprawozdań z działalności Konfraterni,
g) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Konfraterni, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
h) uchwalanie regulaminu Biura.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Kanclerz lub upoważniony przezeń członek Zarządu.
5. Do obsługi administracyjnej Konfraterni Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Konfraterni.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

 

§ 23

 

 1. Senat jest strażnikiem misji Konfraterni wyrażonej w § 5 i 6.
 2. Do zadań Senatu należy w szczególności tworzenie nowych strategii działania Konfraterni w ślad za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem organizacji.
 3. Senat dba o nowoczesną kulturę organizacji zgodnie ze współczesnymi sposobami zarządzania i pracy w organizacjach pozarządowych.
 4. Senat nie jest organem kadencyjnym.
 5. Senatowi przewodzi Marszałek Senatu, który wybierany jest w wyborach tajnych przez Senat na 4-letnią kadencję.
 6. Senat działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 24

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, z czego dwóch wybiera Walne Zebranie Członków, a jeden jest wybierany przez Senat.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

 

Rozdział V
MAJĄTEK i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA KONFRATERNI
§ 25

 

1. Majątek Konfraterni tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Konfraterni.
2. Majątek Konfraterni pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z własnej działalności,
g) dochodów z majątku.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Konfraterni.
4. Konfraternia prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Konfraterni gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Konfraterni na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Konfraterni o wartości wyższej niż 50000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 

§ 26

 

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Konfraternię lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Konfraterni w stosunku do:
a) członków Konfraterni i jej organów,
b) pracowników Konfraterni,
c) małżonków członków i pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z członkami i pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Konfraterni osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Konfraterni na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Konfraterni.

4. Zabronione jest kupowanie przez Konfraternię na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 27

 

 1. Konfraternia może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jej celów.
 2. Dziedziny działalności gospodarczej są określone przez następujące kody Polskiej Klasyfikacji Działalności:

01.41.A – Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
01.41.B – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów
zieleni
02.02.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem
22.11.Z – Wydawanie książek
22.12.Z – Wydawanie gazet
22.13.Z – Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.14.Z – Wydawanie nagrań dźwiękowych
22.15.Z – Działalność wydawnicza pozostała
22.31.Z – Reprodukcja nagrań dźwiękowych
22.32.Z – Reprodukcja nagrań wideo
22.33.Z – Reprodukcja komputerowych nośników informacji
47.11.Z – Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z – Sprzedaż detaliczna pozostała w nie wyspecjalizowanych
sklepach
52.11.Z – Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
52.12.Z – Sprzedaż detaliczna pozostała w nie wyspecjalizowanych
sklepach
52.61.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej
52.62.A – Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych
prowadzona na straganach i targowiskach
52.62.B – Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na
straganach i targowiskach
63.30.A – Działalność organizatorów turystyki
63.30.B – Działalność pośredników turystycznych
63.30.D – Działalność turystyczna pozostała
74.13.Z – Badania rynku i opinii publicznej
74.14.A – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
74.40.Z – Reklama
74.87.A – Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.87.B – Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
75.14.Z – Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
80.42.B – Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy
kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.14.F – Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała,
gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych
atrakcji turystycznych
91.33.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
92.31.E – Działalność galerii i salonów wystawienniczych
92.31.F – Działalność domów i ośrodków kultury
92.31.G – Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej
niesklasyfikowana
92.34.Z – Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.72.Z – Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.53.Z – Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz
obszarów i obiektów ochrony przyrody
93.05.Z – Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

§ 28

 

Oświadczenia woli w imieniu Konfraterni składa dwóch członków Zarządu, w tym Kanclerz.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU KONFRATERNI

§ 29

 1. Zmiany statutu dokonuje Walne Zebranie Członków.
 2. Dla ważności uchwały konieczne jest opowiedzenie się za nią 2/3 uczestników Walnego Zebrania Członków.
Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30
 1. Konfraternia może być rozwiązana na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Konfraterni. Przepisów § 18 nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Konfraterni, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Konfraterni zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Konfraterni przechodzi na rzecz CARITAS Polska.

 

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego WIELKIEJ KONFRATERNI ZACNEGO JADŁA, NAPITKU i RĘKODZIEŁA dniu 8 marca 2008 roku w Sztumie.

 

Podpisy członków Komitetu Założycielskiego:

 

/-/ Witold Cyranowicz
/-/ Bogusława Luterek